Pozovite nas +381 64 288 5 992Jastrebačka 27, 18116 Niš

(Taegeuk Poomsae) učeničke forme

 TEGOK PUMSE (Taegeuk poomsae) predstavlja korejski naziv za učeničke forme, te se nameće pitanje: ”Šta je definicija forme?” Možemo samo da pokušamo da damo definiciju, ali u startu znamo da ćemo da obuhvatimo samo delić onoga što pumse stvarno predstavlja. Neki od stručnjaka su objašnjenje našli u navodima vežbi koje deluju na organizam i na psihu samog izvođača: vežbe razvoja mišića (kako snage, brzine, izdržljivosti s’jedne strane, tako i “memorije mišića” sa druge strane), vežbe disanja, vežbe ravnoteže, vežbe koncentracije. Isti stručnjaci navode i elemente sadržane u pumse: koncentracija, žestina i silina, preciznost, ravnoteža, pravilno disanje, pravilno usmerenje pogleda, pravilan posturalni položaj, sinhronizovanost pokreta, tenzija i relaksacija.

Ako bismo sagledali zasebno pojmove TEGOK i PUMSE ni tada ne bi došli do pravog značenja formi, jer sam termin PUMSE označava formu, šablon, rutinu i sl., dok TEGOK u bukvalnom prevodu znači velika večnost (TAE-velika, GEUK-večnost). Značenje TEGOK PUMSE u celini predstavlja potpun pristup, što samo donekle uvodi u objašnjenje pravog značenja.

Pomenućemo nekoliko definicija preuzete od eksperata sa našeg podneblja:

  • SVAKA TAEGEUK POOMSAE PREDSTAVLJA ZAMIŠLJENU BORBU PROTIV VIŠE NAPADAČA, KOJA SE ODVIJA PO TAČNO UTVRĐENOM REDU, SAOBRAZNO ODREĐENOM ZADATKU.
  • FORME SU RAZUMNO RASPOREĐENI OSNOVNI POKRETI U KOJIMA SE BORITE S NEKOLIKO PRIVIDNIH PROTIVNIKA U RAZLIČITIM OKOLNOSTIMA UPOTREBLJAVAJUĆI UVEK SVRSISHODNE TEHNIKE ZA ODBRANU I ZA NAPAD U RAZLIČITIM PRAVCIMA.
  • FORME PREDSTAVLJAJU BORBU PROTIV ZAMIŠLJENIH PROTIVNIKA, U KOJOJ SE VEŽBAČ KREĆE PO TAČNO ODREĐENOJ ŠEMI I IZVODI UNAPRED ODREĐENE SERIJE ODBRAMBENIH I NAPADAČKIH TEHNIKA.

Ne možemo a da ne pomenemo činjenicu da postoji ukupno dvadeset i četiri forme, čime je simbolički prikazan ljudski život, koji je u poređenju sa večnošću kratak kao jedan dan (dvadeset i četiri časa). Ove forme su podeljene na šesnaest učeničkih (osam tegok pumse i osam palgve pumse) i osam majstorskih formi, gde svaka ponaosob ima svoje značenje, a samim tim i način izvođenja. Zajedničko za sve forme je da, pored činjenice da telo zauzima pravilan stav sve vreme, forma počinje i završava na istom mestu, što personifikuje kretanje materije u prirodi i univerzumu. Ovakva personifikacija se (po budizmu i po tom pitanju njoj sličnim religijama) odnosi i na život svih živih bića pa i čoveka, tako što se nakon smrti sva bića reinkarniraju te ponovo zažive i tako se zatvara jedan začarani krug, u kom važi pravilo da je svaki kraj ustvari novi početak.

 

UM I JANG

Na razvoj tekvondo veštine (misleći pri tom na način razmišljanja, a manje obraćajući pažnju na takmičarski deo, iako je veliki uticaj i na taj segment imao) TAOIZAM predstavlja jednu od karika, kojom je koncipirana logika i filozofija razmišljanja tekvondo boraca, naročito ako se misli na nekadašnja vremena. Ovom filozofijom je ceo univerzum uslovno podeljen na negativnu i pozitivnu stranu odnosno UM i ĐANG, koji su (u zavisnosti od religije, filozofije tj. zemlje) poznati još kao JIN i ĐANG (kineski) ili IN i JO (japanski). UM i ĐANG ustvari predstavlja dualitet univerzuma grafički prikazan u obliku kruga (već pomenuto pravilo da je kraj samo novi početak), podeljen valovitom linijom na dva jednaka dela. Po shvatanjima istočnjaka UM je zemaljski i negativan princip, pasivna strana, smanjenje organskih funkcija; dok je ĐANG nebeski i pozitivan princip, označava akciju i kretanje, kao i pojačanu funkciju organa. Balans između ove dve suprotnosti održava neprestana dinamička ravnoteža i kretanje energije (KI). Ako pogledamo u odnosu na tegok pumse UM predstavlja fizičku disciplinu pokreta ali u pozadini je predstavnik iracionalnog i višeg senzibiliteta, dok ĐANG predstavlja duhovnu moć koncentracije ali u pozadini je pokazatelj proračunatog i praktičnog intelekta. U objašnjenjima svake pumse ponaosob će se dvopolnost UM i ĐANG na njihovim primerima bolje razumeti.

 

TRIJAGRAMI

Trijagrami predstavljaju grafički prikaz tegok pumse, gde svaki od trijagrama simbolizuje ne samo kretanje u određenoj već i pokušaj grafičkog prikaza načina na koji je izbalansirana svaka od formi. Da čine segment univerzuma vidi se iz činjenice da su trijagrami raspoređeni oko samog simbola UM i ĐANG na unapred predodređen način. Svaki od trijagrama predstavlja stranu sveta ali i članove porodice, za koju su smatrali da čini osnovu zdravog i normalnog života (što važi i dan danas). Kako im samo ime kaže (trijagrami), sastoje se iz tri linije koje mogu biti pune (kada se kretanje vrši po dva koraka u stranu), kao i isprekidane (kada se kretanje vrši samo po jedan korak u stranu). Značenje svake poomse, a samim tim i svakog trijagrama koji je obeležava, biće objašnjeni u delu gde se svakoj poomse prilazi zasebno.

Tageuk simboli

Tegok simboli

TEKVONDO PUMSE

TEGOK IL (1) ĐANG (Taegeuk Il Jang)

Predstavlja prvu formu koja se poredi sa počecima stvaranja, začetka života. Trijagram KEON, te i sama tegok il ĐANG, predstavlja raj (odnosno ĐANG) ili nebo i svetlost, što ima veze s'tim da sa neba dolaze elementarni činioci života (kiša, svetlost). Ideja simbola neba i svetlosti je da prikaže um učenika, koji mora biti dovoljno prostran (kao nebo) i dovoljno svetao (kao sjaj sunca), da bi bez lutanja i kretanja stranputicom krenuo put napretka. Pokreti odišu jednostavnošću što predstavlja glavni princip kojim se vodimo pri učenju kretanja i tehnika, a tim principom se moramo voditi i pri stvaranju nove ličnosti (koju izgrađujemo učeći i pridržavajući se načela tekvondoa). Trijagram takođe označava JUG kao stranu sveta i OCA koji figurativno predstavlja začetak porodice.

TEGOK I (2) ĐANG (Taegeuk Ee Jang)

Tegok I Đang je predstravljena trijagramom TE (TAE) koji personifikuje jezero u čijim se dubinama kriju misterije i blaga, misleći se pri tom na bogatstvo koje poseduje samo onaj koji se može radovati i sitnim stvarima. Pokreti u formi ukazuju na limitiranost koju čovek poseduje, sa kojom ne treba da se pomiri i koja može da se prevaziđe, te tom činjenicom izaziva osećaj ushićenosti, radosti i sreće. Trijagram označava i JUGO-ISTOK i NAJMLAĐU ĆERKU kao člana porodice.

TEGOK SA (4) ĐANG (Taegeuk Sa Jang)

Tegok Sa Đang označena JIN trijagramom koji simbolizuje grom i grmljavinu, a time predstavlja proces buđenja i inicijacije energije. Grom predstavlja jednu od najsnažnijih i najmoćnijih prirodnih pojava, koja dolazi sa neba a absorbovana od strane zemlje. Na taj način se prikazuje veza između neba i zemlje kao dva dijametralno suprotna elementa u prirodi, a opet povezana tako da ne mogu jedan bez drugog. Posmatrajući simbol koji predstavlja forma dobijamo način rada forme, te bi pokreti trebali biti impresivni, ostavljajući bez daha posmatrača, kao i grom kada se rasprostre po nebeskom svodu. Trijagram označava SEVERO-ISTOK i NAJSTARIJEG SINA.

TEGOK SAM (3) ĐANG (Taegeuk Sam Jang)

Tegok Sam Đang označena je sa trijagramom RI, čiji je simbol vatra koja predstavlja moćnu pokretačku silu, element koji je tokom istorije bitno uticao na razvoj svih živih bića a naročito čoveka. Sa jedne strane kao pomažući segment (koristeći se u prvobitnoj zajednici za ogrev, odnosno osvetljenje i dr.), dok sa druge strane kao katastrofalna stihija (koja i dan danas zadaje problema čovečanstvu). Upravo ova činjenica nam daje objašnjenje i odgovor na pitanje zbog čega su pokreti puni živosti i impulsivni, ali takođe i veoma ritmični bez suvišnog "trošenja energije". Trijagram označava i ISTOK, kao i DRUGU ĆERKU.

TEGOK O (5) ĐANG (Taegeuk Oh Jang)

Tegok O Đang predstavljena SEON trijagramom koji simbolizuje vetar. Način izvođenja pete forme treba da se podudara sa simbolom kojim je predstavljena, a to su dva načina - sa jedne strane pokreti su mirni i ravnomerni (što predstavlja blagi povetarac) dok sa druge strane pokreti su brzi, eksplozivni, razorni (što označava razorne oluje, u koje može vetar da se pretvori). Ovako je prikazana tehnika koja čak iako je mirno i lagano izvedena može imati razorno dejstvo ukoliko je to potrebno. Trijagram takođe označava JUGO-ZAPAD i NAJSTARIJU ĆERKU.

TEGOK JUK (6) ĐANG (Taegeuk Yook Jang)

Simbol šeste forme ja GAM trijagram koji označava vodu. Istočnjaci su vodi, kao elementu iz prirode, davali poseban značaj, upravo zbog prilagodljivosti, ali i usled toga što može biti mirna (kao stajaća voda jezera) a sa druge strane razorna kao bujica. Te se sa pravom kaže da voda može i planinu da pomeri. Trijagram takođe označava ZAPAD i DRUGOG SINA.

TEGOK ČIL (7) ĐANG (Taegeuk Chil Jang)

Simbol sedme forme je predstavljen trijagramom GAN koji označava planinu. Simbolika planine je u njenom veličanstvenom i impresivnom izgledu i veličini, te označava stabilnost, čvrstinu, nepokretnost, a sa druge strane meditativnost, spokoj, mudrost. Pokreti se u formi izvode tako da se ima osećaj veličanstvenosti i impresivnosti, vredni veličanja posmatrajući bilo koji od simbola koji je opisuju. Trijagram označava SEVERO-ZAPAD i NAJMLAĐEG SINA.

TEGOK PAL (8) ĐANG (Taegeuk Pal Jang)

Simbolika Tegok Pal Đang nas vraća na početak primenjujući princip iz prve forme, a to je jednostavnost, i time zatvara krug ponavljajući elemente koje sadrže ostale forme, ali obrađujući ih na kvalitetniji i svesniji način. Trijagram GON predstavlja zemlju, za koju su istočnjaci verovali da simbolizuje izvor života i otelotvorenje stvaralačke energije neba. Takođe simbolizuje i postojanost i čvrstinu, koje ozbiljnost podižu na viši nivo i to preko samoposmatranja, samoizgradnje i usavršavanja. Pokreti, osim što se proveravaju i osvežavaju već naučene tehnike iz predhodnih formi, prožeti su smenom brzih i snažnih kontrakcija mišića, što je neophodno pri pravilnom i kvalitetnom izvođenju ove forme. Trijagram označava i JIN, koji predstavlja kraj početka, zao kraj svega što je dobro sćtim Što moramo imati na umu da sve tame imaju zračak svetlosti. Takođe trijagram označava SEVER i MAJKU, što predstavlja dijametralno suprotnu simboliku od simbolike prve forme, gde se takođe vidi vraćanje na početak, ali u ovom slučaju novi početak.