Get Adobe Flash player

Јелена – најбоља пионирка Србије

16.12.2019.

              Минулог викенда одржана је годишња додела признања најбољим спортистима и спортским радницима Теквондо асоцијације Србије, међу којима се нашла и чланица КБС Наисус-а – Јелена Стевановић.

Цела вест...

(Taegeuk Poomsae) ученичке форме

 

TAEGEUK POOMSAE predstavlja korejski naziv za učeničke forme, te se nameće pitanje: ”Šta je definicija forme?” Možemo samo da pokušamo da damo definiciju, ali u startu znamo da ćemo da obuhvatimo samo delić onoga što poomsae stvarno predstavlja. Neki od stručnjaka su objašnjenje našli u navodima vežbi koje deluju na organizam i na psihu samog izvođača: vežbe razvoja mišića (kako snage, brzine, izdržljivosti s'jedne strane, tako i "memorije mišića" sa druge strane), vežbe disanja, vežbe ravnoteže, vežbe koncentracije. Isti stručnjaci navode i elemente sadržane u poomsae: koncentracija, žestina i silina, preciznost, ravnoteža, pravilno disanje, pravilno usmerenje pogleda, pravilan posturalni položaj, sinhronizovanost pokreta, tenzija i relaksacija.

 

    Ako bismo sagledali zasebno pojmove TAEGEUK i POOMSAE ni tada ne bi došli do pravog značenja formi, jer sam termin POOMSAE označava formu, šablon, rutinu i sl., dok TAEGEUK u bukvalnom prevodu znači velika večnost (TAE-velika, GEUK-večnost). Značenje TAEGEUK POOMSAE u celini predstavlja potpun pristup, što samo donekle uvodi u objašnjenje pravog značenja.

 

Pomenućemo nekoliko definicija preuzete od eksperata iz naših krajeva (Hrvatske i Srbije):

 

  • SVAKA TAEGEUK POOMSAE PREDSTAVLjA ZAMIŠLjENU BORBU PROTIV VIŠE NAPADAČA, KOJA SE ODVIJA PO TAČNO UTVRĐENOM REDU, SAOBRAZNO ODREĐENOM ZADATKU.
  • FORME SU RAZUMNO RASPOREĐENI OSNOVNI POKRETI U KOJIMA SE BORITE S NEKOLIKO PRIVIDNIH PROTIVNIKA U RAZLIČITIM OKOLNOSTIMA UPOTREBLjAVAJUĆI UVEK SVRSISHODNE TEHNIKE ZA ODBRANU I ZA NAPAD U RAZLIČITIM PRAVCIMA.
  • FORME PREDSTAVLjAJU BORBU PROTIV ZAMIŠLjENIH PROTIVNIKA, U KOJOJ SE VEŽBAČ KREĆE PO TAČNO ODREĐENOJ ŠEMI I IZVODI UNAPRED ODREĐENE SERIJE ODBRAMBENIH I NAPADAČKIH TEHNIKA.

 

    Ne možemo a da ne pomenemo činjenicu da postoji ukupno dvadeset i četiri forme, čime je simbolički prikazan ljudski život, koji je u poređenju sa večnošću kratak kao jedan dan (dvadeset i četiri časa). Ove forme su podeljene na šesnaest učeničkih (osam taegeuk pommsae i osam palgwe poomsae) i osam majstorskih formi, gde svaka ponaosob ima svoje značenje, a samim tim i način izvođenja. Zajedničko za sve forme je da, pored činjenice da telo zauzima pravilan stav sve vreme, forma počinje i završava na istom mestu, što personifikuje kretanje materije u prirodi i univerzumu. Ovakva personifikacija se (po budizmu i po tom pitanju njoj sličnim religijama) odnosi i na život svih živih bića pa i čoveka, tako što se nakon smrti sva bića reinkarniraju te ponovo zažive i tako se zatvara jedan začarani krug, u kom važi pravilo da je svaki kraj ustvari novi početak.

 

UM I JANG

 

    Na razvoj tekvondo veštine (misleći pri tom na način razmišljanja, a manje obraćajući pažnju na takmičarski deo, iako je veliki uticaj i na taj segment imao) TAOIZAM predstavlja jednu od karika, kojom je koncipirana logika i filozofija razmišljanja tekvondo boraca, naročito ako se misli na nekadašnja vremena. Ovom filozofijom je ceo univerzum uslovno podeljen na negativnu i pozitivnu stranu odnosno UM i JANG, koji su (u zavisnosti od religije, filozofije tj. zemlje) poznati još kao JIN i JANG (kineski) ili IN i JO (japanski). UM i JANG ustvari predstavlja dualitet univerzuma grafički prikazan u obliku kruga (već pomenuto pravilo da je kraj samo novi početak), podeljen valovitom linijom na dva jednaka dela. Po shvatanjima istočnjaka UM je zemaljski i negativan princip, pasivna strana, smanjenje organskih funkcija; dok je JANG nebeski i pozitivan princip, označava akciju i kretanje, kao i pojačanu funkciju organa. Balans između ove dve suprotnosti održava neprestana dinamička ravnoteža i kretanje energije (KI). Ako pogledamo u odnosu na taegeuk poomsae UM predstavlja fizičku disciplinu pokreta ali u pozadini je predstavnik iracionalnog i višeg senzibiliteta, dok JANG predstavlja duhovnu moć koncentracije ali u pozadini je pokazatelj proračunatog i praktičnog intelekta. U objašnjenjima svake poomsae ponaosob će se dvopolnost UM i JANG na njihovim primerima bolje razumeti.

 

TRIJAGRAMI

 

    Trijagrami predstavljaju grafički prikaz taegeuk poomsae, gde svaki od trijagrama simbolizuje ne samo kretanje u određenoj već i pokušaj grafičkog prikaza načina na koji je izbalansirana svaka od formi. Da čine segment univerzuma vidi se iz činjenice da su trijagrami raspoređeni oko samog simbola UM i JANG na unapred predodređen način. Svaki od trijagrama predstavlja stranu sveta ali i članove porodice, za koju su smatrali da čini osnovu zdravog i normalnog života (što važi i dan danas). Kako im samo ime kaže (trijagrami), sastoje se iz tri linije koje mogu biti pune (kada se kretanje vrši po dva koraka u stranu), kao i isprekidane (kada se kretanje vrši samo po jedan korak u stranu). Značenje svake poomse, a samim tim i svakog trijagrama koji je obeležava, biće objašnjeni u delu gde se svakoj poomse prilazi zasebno.

simbol

Taegeuk simboli

 

TAEKWONDO POOMSAE

 

TAEGEUK IL (1) JANG

1

Predstavlja prvu formu koja se poredi sa počecima stvaranja, začetka života. Trijagram KEON, te i sama taegeuk il jang, predstavlja raj (odnosno JANG) ili nebo i svetlost, što ima veze s'tim da sa neba dolaze elementarni činioci života (kiša, svetlost). Ideja simbola neba i svetlosti je da prikaže um učenika, koji mora biti dovoljno prostran (kao nebo) i dovoljno svetao (kao sjaj sunca), da bi bez lutanja i kretanja stranputicom krenuo put napretka. Pokreti odišu jednostavnošću što predstavlja glavni princip kojim se vodimo pri učenju kretanja i tehnika, a tim principom se moramo voditi i pri stvaranju nove ličnosti (koju izgrađujemo učeći i pridržavajući se načela tekvondoa). Trijagram takođe označava JUG kao stranu sveta i OCA koji figurativno predstavlja začetak porodice.

TAEGEUK I (2) JANG

2

Taegeuk i jang je predstravljena trijagramom TAE koji personifikuje jezero u čijim se dubinama kriju misterije i blaga, misleći se pri tom na bogatstvo koje poseduje samo onaj koji se može radovati i sitnim stvarima. Pokreti u formi ukazuju na limitiranost koju čovek poseduje, sa kojom ne treba da se pomiri i koja može da se prevaziđe, te tom činjenicom izaziva osećaj ushićenosti, radosti i sreće. Trijagram označava i JUGO-ISTOK i NAJMLAĐU ĆERKU kao člana porodice.

TAEGEUK SAM (3) JANG

3

Taegeuk sam jang označena je sa trijagramom RI, čiji je simbol vatra koja predstavlja moćnu pokretačku silu, element koji je tokom istorije bitno uticao na razvoj svih živih bića a naročito čoveka. Sa jedne strane kao pomažući segment (koristeći se u prvobitnoj zajednici za ogrev, odnosno osvetljenje i dr.), dok sa druge strane kao katastrofalna stihija (koja i dan danas zadaje problema čovečanstvu). Upravo ova činjenica nam daje objašnjenje i odgovor na pitanje zbog čega su pokreti puni živosti i impulsivni, ali takođe i veoma ritmični bez suvišnog "trošenja energije". Trijagram označava i ISTOK, kao i DRUGU ĆERKU.

TAEGEUK SA (4) JANG

4Taegeuk sa jang označena JIN trijagramom koji simbolizuje grom i grmljavinu, a time predstavlja proces buđenja i inicijacije energije. Grom predstavlja jednu od najsnažnijih i najmoćnijih prirodnih pojava, koja dolazi sa neba a absorbovana od strane zemlje. Na taj način se prikazuje veza između neba i zemlje kao dva dijametralno suprotna elementa u prirodi, a opet povezana tako da ne mogu jedan bez drugog. Posmatrajući simbol koji predstavlja forma dobijamo način rada forme, te bi pokreti trebali biti impresivni, ostavljajući bez daha posmatrača, kao i grom kada se rasprostre po nebeskom svodu. Trijagram označava SEVERO-ISTOK i NAJSTARIJEG SINA.

TAEGEUK OH (5) JANG

5

Taegeuk o jang predstavljena SEON trijagramom koji simbolizuje vetar. Način izvođenja pete forme treba da se podudara sa simbolom kojim je predstavljena, a to su dva načina - sa jedne strane pokreti su mirni i ravnomerni (što predstavlja blagi povetarac) dok sa druge strane pokreti su brzi, eksplozivni, razorni (što označava razorne oluje, u koje može vetar da se pretvori). Ovako je prikazana tehnika koja čak iako je mirno i lagano izvedena može imati razorno dejstvo ukoliko je to potrebno. Trijagram takođe označava JUGO-ZAPAD i NAJSTARIJU ĆERKU.

TAEGEUK YOOK (6) JANG

6

Simbol šeste forme ja GAM trijagram koji označava vodu. Istočnjaci su vodi, kao elementu iz prirode, davali poseban značaj, upravo zbog prilagodljivosti, ali i usled toga što može biti mirna (kao stajaća voda jezera) a sa druge strane razorna kao bujica. Te se sa pravom kaže da voda može i planinu da pomeri. Trijagram takođe označava ZAPAD i DRUGOG SINA.

TAEGEUK CHIL (7) JANG

7

Simbol sedme forme je predstavljen trijagramom GAN koji označava planinu. Simbolika planine je u njenom veličanstvenom i impresivnom izgledu i veličini, te označava stabilnost, čvrstinu, nepokretnost, a sa druge strane meditativnost, spokoj, mudrost. Pokreti se u formi izvode tako da se ima osećaj veličanstvenosti i impresivnosti, vredni veličanja posmatrajući bilo koji od simbola koji je opisuju. Trijagram označava SEVERO-ZAPAD i NAJMLAĐEG SINA.

TAEGEUK PAL (8) JANG

8

Simbolika taegeuk pal jang nas vraća na početak primenjujući princip iz prve forme, a to je jednostavnost, i time zatvara krug ponavljajući elemente koje sadrže ostale forme, ali obrađujući ih na kvalitetniji i svesniji način. Trijagram GON predstavlja zemlju, za koju su istočnjaci verovali da simbolizuje izvor života i otelotvorenje stvaralačke energije neba. Takođe simbolizuje i postojanost i čvrstinu, koje ozbiljnost podižu na viši nivo i to preko samoposmatranja, samoizgradnje i usavršavanja. Pokreti, osim što se proveravaju i osvežavaju već naučene tehnike iz predhodnih formi, prožeti su smenom brzih i snažnih kontrakcija mišića, što je neophodno pri pravilnom i kvalitetnom izvođenju ove forme. Trijagram označava i JIN, koji predstavlja kraj početka, zao kraj svega što je dobro sćtim Što moramo imati na umu da sve tame imaju zračak svetlosti. Takođe trijagram označava SEVER i MAJKU, što predstavlja dijametralno suprotnu simboliku od simbolike prve forme, gde se takođe vidi vraćanje na početak, ali u ovom slučaju novi početak.

Пријатељи клуба

Статистика

visitors by country counter

Клуб Борилачких Спортова "Наисус", ул. Јастребачка 27, 18110 Ниш
Матични број: 17811819, ПИБ: 106793321, Текући рачун: 105-21580-85
Телефони:  +381 64 288 5 992 ; +381 61 248 91 61